Doprava zdarma pri objednávkach nad 55€ do SR a ČR.

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji produktov prostredníctvom webovej stránky www.identitiesbrand.com. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa podľa povahy kupujúceho riadi buď ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci používaním webovej stránky a uskutočnením nákupu prostredníctvom webovej stránky www.identitiesbrand.com akceptuje tieto VOP v ich účinnom znení a je nimi viazaný počas celej existencie právneho vzťahu s predávajúcim. Účinné znenie VOP je k dispozícii na stránke www.identitiesbrand.com.

Predávajúci

Predávajúci – spoločnosť mondance, s.r.o., so sídlom Višňová 2943/21, 831 01 Bratislava, IČO: 48 180 491, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 104931/B, DIČ: 2120104118, IČ DPH: SK2120104118, e-mail: info@identitiesbrand.com, je prevádzkovateľom internetovej stránky www.identitiesbrand.com. Orgán dozoru, ktorému činnosť sprostredkovateľa podlieha, je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (www.soi.sk).

Kupujúci

Kupujúci je plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá prejaví záujem spôsobom uvedeným nižšie o kúpu produktov prostredníctvom www.identitiesbrand.com a/alebo ktokoľvek kto vykoná Objednávku pomocou Webu.

Objednávka

Kupujúci sa môže, ale nemusí pred nákupom produktov cez www.identitiesbrand.com zaregistrovať ako zákazník. Po ukončení nákupu pristúpi kupujúci k dokončeniu objednávky podľa pokynov, kde si môže vybrať adresu doručenia odlišnú od fakturačnej adresy, spôsob doručenia a spôsob platby za tovar. Podmienkou platnosti každej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii (alebo pri tvorbe objednávky) nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár (resp. objednávku) chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky kupujúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@identitiesbrand.com.

Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty alebo za tovar výhradne na základe špeciálnej objednávky kupujúceho. Pokiaľ tovar nie je na sklade predávajúceho, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky informovať kupujúceho o tom, že tovar sa na sklade nenachádza a v akej lehote predpokladá naskladnenie tovaru.

Kupujúci môže objednávku zrušiť do momentu jej potvrdenia zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky po momente potvrdenia objednávky je možné iba na základe dohody s predávajúcim. V prípade, ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na zrušení objednávky a kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní po zrušení objednávky, pričom je oprávnený odpočítať si náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti so zrušením objednávky po jej potvrdení.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.identitiesbrand.com považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maile, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby, a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný.

Platba

Všetky uvedené ceny na stránke www.identitiesbrand.com sú konečné vrátane DPH 20% a sú vyjadrené v mene euro. Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú bol tovar objednaný, bez ohľadu na následné zmeny. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu nasledovne:

– Platba zabezpečenou platobnou bránou Stripe, ktorá umožňuje klientom akejkoľvek banky doma i v zahraničí, vlastniacim platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard alebo Maestro, platiť online.

Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje zákazníka, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii. Platba je možná iba v mene EUR.

Záruka vrátenia peňazí

Ak nebude kupujúci s objednaným tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky. Uhradená kúpna cena bude vrátená rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri platbe, ak zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Z dôvodu limitovaného charakteru ponúkaného tovaru nie sú výmeny povolené.

Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predávajúceho, bez známok použitia alebo poškodenia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť nasledovný formulár: https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*” - hviezdičkou. Kupujúci je taktiež povinný informovať predávajúceho o vrátení tovaru e-mailom na info@identitiesbrand.com, kde kupujúci uvedie číslo objednávky.

Tovar nemožno vrátiť na dobierku – akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Pri splnení podmienok uvedených v tomto článku bude kupujúcemu vrátená uhradená finančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 14 pracovných dní po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci doručuje objednaný tovar aj v závislosti od dostupnosti tovaru v internom sklade, prípadne na sklade dodávateľov. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, je povinný mať riadne označenú poštovú schránku, aby v prípade svojej neprítomnosti počas doručovania zásielky umožnil vhodenie oznamu o uložení zásielky na príslušnej pobočke Slovenskej pošty.

Tovar doručujeme nasledujúcimi spôsobmi:

  • Zásielkovňa

  • Slovenská pošta

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje:

– dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v čase objednávky, na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene

– adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v lehote uvedenej v bode „Dodacie podmienky“

– bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky objednávku buď potvrdiť alebo informovať kupujúceho o tom, že tovar sa na sklade nenachádza a v akej lehote predpokladá naskladnenie tovaru

– vystaviť kupujúcemu a odovzdať mu faktúru ako daňový doklad

Kupujúci sa zaväzuje:

– prevziať objednaný tovar

– zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

– za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

– za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

– za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

Reklamácia a záruka

Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.identitiesbrand.com bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Reklamácie sú vybavované:

– v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00

– emailom na: info@identitiesbrand.com

– písomne na adresu predávajúceho

Pri použití ktoréhokoľvek spôsobu kontaktovania predávajúceho za účelom reklamácie tovaru je potrebné následne zaslať reklamovaný tovar, riadne vyplnený reklamačný formulár a kópiu faktúry na adresu mondance, s.r.o., Višňová 21, 83101 Bratislava.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na vady spôsobené nešetrným, resp. nesprávnym zaobchádzaním, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí predávajúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. Každú reklamáciu vybavuje predávajúci v zákonnej lehote a o jej priebehu informuje kupujúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

  • prirodzeným alebo nadmerným opotrebením

  • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa

  • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom

  • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

  • mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Ochrana osobných údajov

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje Kupujúci Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely Predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Kupujúcemu). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol Predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Platnosť

Tieto VOP sú platné a účinné od 14.05.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.